Stowarzyszenie Służby Litugicznej Diecezji Kieleckiej zostało powołane 08 października 2020 roku w Kielcach. W skład Zarządu Stowarzyszenia włączeni są animatorzy oraz ceremoniarze posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy na szczeblu parafialnym, jak i diecezjalnym. Członkami stowarzyszenia są wszyscy animatorzy, ceremoniarze, lektorzy, akolici oraz kantorzy, członkowie scholi parafialnych, kościelni, zakrystianie, czy też nadzwyczajni szafarze komunii świętej, chcący zaangażować się bardziej na szczeblu nie tylko parafialnym, ale także diecezjalnym.

Stowarzyszenie Służby Liturgicznej Diecezji Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
NIP: 6572955306 | REGON: 387238121 | Numer KRS: 0000863856
stowarzyszenie@ministranci.diecezja.kielce.pl
Bank Pekao S.A.: 77 1240 4416 1111 0011 3897 0506
Zarząd:
  • Prezes - ks. Mateusz Szostak
  • Zastępca Prezesa - Dawid Jędrzejczyk
  • Skarbnik - Jakub Gil
  • Członek Zarządu - ks. Adam Majewski
  • Członek Zarządu - Dawid Radek