KANDYDAT NA MINISTRANTA
1. Kandydatem może być chłopiec, który przystąpił do pierwszej Komunii Świętej.
2. Chłopcy, którzy pozytywnie odpowiedzą na zaproszenie do służby przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, zostają włączeni do grona kandydatów na ministrantów.
3. Zaleca się, by okres przygotowania trwał rok (czas ten może być skrócony jeżeli prowadzący formację uzna to za słuszne).
4. Zaleca się na początku tego okresu przygotowania udzielić kandydatom specjalnego błogosławieństwa.
5. W okresie przygotowania kandydaci uczą się podstawowych funkcji liturgicznych, poznają lepiej wyposażenie kościoła oraz starają się odpowiadać na stawiane im wymagania duchowe.
6. Stopniowo dopuszczani są do pełnienia niektórych funkcji w liturgii Mszy Świętej.
7. Po przeżyciu określonego czasu kandydaci zostają przyjęci do grona ministrantów przez udzielenie im przewidzianego dla nich błogosławieństwa.
7.1. Zaleca się dokonać wprowadzenia kandydatów do grona ministrantów w niedzielę, święto lub uroczystość.
7.2. Zaleca się dokonać wprowadzenia przez ułożony w tym celu obrzęd sprawowany bezpośrednio przed Mszą Świętą (lub po jej zakończeniu).
7.3. W czasie obrzędu wprowadzenia kandydaci otrzymują właściwy dla nich strój (komża, pelerynka, burka).
7.4. Zaleca się, aby kandydaci złożyli na ręce księdza proboszcza, lub wyznaczonego przez księdza proboszcza innego prezbitera, wobec zgromadzonej wspólnoty, przyrzeczenie wiernego pełnienia posługi.
8. Poprzez przyjęcie błogosławieństwa kandydaci zostają wprowadzeni do grona młodszych ministrantów.
9. Zaleca się uwzględnić w przygotowaniu kandydatów rolę rodziców.
MŁODSZY MINISTRANT
1. Młodszym ministrantem może być chłopiec, który ukończył okres przygotowania do służby i otrzymał błogosławieństwo włączające go do grona ministrantów.
2. Czas formacji młodszego ministranta zaczyna się z chwilą włączenia go do grona ministrantów i kończy się wraz z ukończeniem przez niego nauki w szkole podstawowej.
2.1. Zaleca się, by formacja młodszych ministrantów trwała trzy lata (czas ten może zostać skrócony jeżeli prowadzący formację uzna to za słuszne).
3. W ciągu okresu formacji ministranci młodsi poznają coraz dokładniej funkcje liturgiczne należące do akolity. Są to czynności związane z:
• przyniesieniem do ołtarza darów ofiarnych (chleba, wina i wody);
• podawaniem i porządkowaniem naczyń liturgicznych;
• niesieniem świec;
• niesieniem krzyża;
• podawaniem wody i kadzidła;
• trzymaniem mitry i pastorału.
4. Trzyletni okres formacji dzieli się na trzy roczne etapy wtajemniczania w pełnienie posługi:
4.1. ROK I – „Zgromadzenie liturgiczne”
4.1.1. Ministranci głębiej poznają sens i strukturę zgromadzenia jako znaku Kościoła, znaczenie aklamacji wypowiadanych w czasie celebracji Eucharystii oraz odpowiedzi na wezwanie kapłana.
4.1.2. Poznają znaczenie i sposób pełnienia funkcji ministranta posługującego przy podawaniu wody i kadzidła, uderzania w dzwonki, niesienia mitry i pastorału.
4.2. ROK II – „Procesje liturgiczne”, „Ołtarz i ofiara”
4.2.1. Ministranci dokładniej poznają symbolikę procesji połączonej z niesieniem kadzidła, krzyża i światła.
4.2.2. Ministranci poznają symbolikę ołtarza oraz znaczenie darów chleba i wina, oraz dodawania nieco wody do wina.
4.2.3. Ministranci posługujący przy ołtarzu pomagają celebransowi przyjmować dary przyniesione w procesji, a niekiedy sami przynoszą je z kredensu do ołtarza. Przynoszą także kielich i podają wodę do umycia rąk i do puryfikacji naczyń.
4.2.4. W czasie udzielania Komunii Świętej, o ile nie ma akolity, trzymają patenę komunijną.
5. Na zakończenie tego etapu formacji ministranci otrzymują przewidziane dla nich błogosławieństwo i zostają zaliczeni do grona starszych ministrantów.
6. Zaleca się spotkania z rodzicami ministrantów na rozpoczęcie i zakończenie każdego rocznego etapu formacji.

STARSZY MINISTRANT
1. Starszym ministrantem może być chłopiec, który ukończył okres przygotowania do służby i otrzymał błogosławieństwo włączające go do grona ministrantów. Okres przygotowania zalecany dla kandydatów z gimnazjum winien trwać jeden miesiąc.
2. Starszym ministrantem może być jedynie uczeń szkoły ponadpodstawowej.
3. Formacja starszych ministrantów, uczniów gimnazjum, obejmuje tematykę podzieloną na trzy lata według schematu:
3.1. ROK I – „Księgi liturgiczne”
3.2. ROK II – „Rok liturgiczny”
3.3. ROK III – „Funkcje liturgiczne”
4. Formacja starszych ministrantów, uczniów szkół średnich, podejmuje tematykę rozłożoną na trzy lata według schematu:
4.1. ROK I – „Słowo”
4.2. ROK II – „Sakrament”
4.3. ROK III – „Wspólnota”
5. Formację parafialną starszych ministrantów wspiera i uzupełnia formacja prowadzona na kursach rejonowo – diecezjalnych dla kandydatów na lektorów i akolitów oraz na kursach diecezjalnych dla kandydatów na ceremoniarzy i animatorów liturgicznych.