Funkcja Ceremoniarza

1. Ceremoniarz jest to ministrant, który posługuje przy ołtarzu, pomaga duszpasterzowi w przygotowaniu (lub samodzielnie prowadzi przygotowanie) celebracji i uczestniczy w nich, nadzorując zespół posługujących w liturgii. Ceremoniarz nadal pozostaje w swoim zespole posługujących tzn. nadal jest akolitą lub lektorem; a jedynie pełni swoją funkcję jako ceremoniarz, kiedy zaistnieje taka potrzeba.
2. Ceremoniarzem może zostać tylko ten z grona ministrantów starszych, który:
2.1. ukończył 1 klasę szkoły średniej;
2.2. otrzymał sakrament bierzmowania;
2.3. ukończył kurs lektorów lub akolitów z wynikiem pozytywnym, otrzymał błogosławieństwo księdza biskupa do pełnienia jednej z w/w funkcji i sumiennie pełnił swoje zadania we wspólnocie parafialnej;
2.4. wyraża chęć służenia wspólnocie Kościoła poprzez służbę ceremoniarza, będąc nadal akolitą lub lektorem;
2.5. odznacza się wzorową postawą moralną (zachowanie w kościele, na katechezie – opinia katechety itd.);
2.6. posiada wystarczającą wiedzę religijną (mile widziani laureaci olimpiad religijnych);
2.7. zostanie skierowany na kurs ceremoniarzy przez swojego ks. proboszcza;
2.8. kurs ceremoniarza ukończy z wynikiem pozytywnym.
3. Ukończenie kursu ceremoniarzy z wynikiem pozytywnym jest niezbędne, by otrzymać błogosławieństwo księdza biskupa.
4. Kurs ceremoniarza.
4.1. Kurs ceremoniarza organizowany jest w diecezji, co dwa lata, przez duszpasterstwo diecezjalne ministrantów;
5. Strojem właściwym dla ceremoniarza jest alba przepasana białym cingulum – w przypadku gdy kurs kończy akolita, lub czerwonym – w przypadku gdy kurs kończy lektor oraz krzyż ceremoniarza.
6. Ceremoniarz zobowiązany jest do uczestniczenia raz w roku w rekolekcjach, albo przynajmniej, w dniu skupienia ceremoniarzy.