1. Akolita (właśc. pełniący funkcję akolity) to ministrant, który w czasie celebracji liturgii i nabożeństw posługuje przy ołtarzu: podaje kielich i patenę z chlebem, przynosi dary do ołtarza, podaje wino i wodę, podaje wodę święconą i kropidło, posługuje przy okadzeniu darów ofiarnych i Najświętszego sakramentu, niesie krzyż w czasie procesji, niesie świece lub akolitki.2
2. Akolitą może zostać tylko ten z grona ministrantów starszych, który:
2.1. ukończył 1 klasę gimnazjum;
2.2. wyraża chęć służenia wspólnocie Kościoła poprzez służbę przy ołtarzu Jezusa Chrystusa;
2.3. odznacza się wzorową postawą moralną;
2.4. posiada wystarczającą wiedzę religijną;
2.5. zostanie skierowany na kurs dla akolitów przez swojego ks. proboszcza;
2.6. kurs akolitów ukończy z wynikiem pozytywnym.
3. Ukończenie kursu akolitów z wynikiem pozytywnym jest niezbędne, by otrzymać błogosławieństwo księdza biskupa do pełnienia funkcji akolity.
4. Kurs akolitów.
4.1. Kursy akolitów organizowane są w rejonach, co dwa lata i koordynowane przez diecezjalne duszpasterstwo ministrantów;
4.2. Zajęcia prowadzone są przez 4 soboty w cyklu 4 bloków tematycznych:
4.2.1. Blok I – „Liturgika”
4.2.2. Blok II – „Pismo Święte”
4.2.3. Blok III – „Życie duchowe”
4.2.4. Blok IV – „Ćwiczenia praktyczne”
5. Strojem właściwym dla akolity jest alba przepasana cingulum oraz krzyż akolity.
6. Akolita zobowiązany jest do uczestniczenia raz w roku w rekolekcjach, albo przynajmniej, w dniu skupienia lektorów i akolitów.

1. Pełniący Funkcje Akolity tzn. że nie jest on Akolitą w rozumieniu OWMR 98. Nie jest Szafarzem Nadzwyczajnym Komunii Świętej a bardziej „ministrantem ołtarza”. Aby jednak uniknąć nazewnictwa takiego jak: ministrant wody, ministrant światła, ministrant krzyża, ministrant księgi, ministrant ołtarza czy ministrant Słowa Bożego proponujemy za wskazaniami Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej nazwę pełniący funkcję akolity.
OWMR w p. 98 mówi, że Akolita to Szafarz Nadzwyczajny Eucharystii. Dobór i formację szafarzy regulują odrębne przepisy. W przypadku formacji ministrantów starszych termin akolita dotyczy ministranta, który jedynie pełni funkcje akolity czyli posługuje przy ołtarzu ale nie jest Ustanowionym Akolitą. Dlatego w tym przypadku wydaje się, że bardziej ma zastosowanie OWMR 100, w którym mowa o upoważnieniu świeckich ministrantów do wykonywana m.in. funkcji akolity.
2. W wymienionych czynnościach nie ma mowy o udzielaniu Komunii św. przez ministrantów.