1. Animator liturgiczny jest to ministrant, który opiekuję się powierzoną mu przez duszpasterza grupą ministrantów, prowadzi z nimi spotkania formacyjne i ćwiczenia praktyczne oraz wspomaga księdza-opiekuna ministrantów w organizowaniu życia liturgicznego w parafii i diecezji. Animator liturgiczny nadal pozostaje w swoim zespole posługujących tzn. nadal jest akolitą lub lektorem pełniąc swoją funkcję animatora.
2. Animatorem liturgicznym może zostać tylko ten z grona ministrantów starszych, który:
2.1. ukończył szkołę średnią i zdał pozytywnie maturę;
2.2. otrzymał sakrament bierzmowania;
2.3. ukończył kurs lektorów lub akolitów z wynikiem pozytywnym, otrzymał błogosławieństwo księdza biskupa do pełnienia jednej z w/w funkcji i sumiennie pełnił swoje zadania we wspólnocie parafialnej;
2.4. zaleca się, by ukończył kurs ceremoniarzy;
2.5. wyraża chęć służenia wspólnocie Kościoła poprzez służbę animatora liturgicznego będąc nadal akolitą lub lektorem;
2.6. odznacza się wzorową postawą moralną (m.in. sumienność, pracowitość, skłonność do poświęceń, wolność od nałogów itd.);
2.7. zaleca się, by korzystał regularnie z sakramentów świętych;
2.8. posiada cechy charakteru sprzyjające w pracy z dziećmi i młodzieżą (m.in. otwartość, serdeczność, kultura osobista itd.);
2.9. posiada wystarczającą wiedzę religijną (zaleca się, by również posiadał przynajmniej minimalną wiedzę pedagogiczną);
2.10. zostanie skierowany na kurs animatorów liturgicznych przez swojego ks. proboszcza;
2.11. kurs animatorów liturgicznych ukończy z wynikiem pozytywnym.
3. Ukończenie kursu animatorów liturgicznych z wynikiem pozytywnym jest niezbędne, by otrzymać błogosławieństwo księdza biskupa.
4. Kurs animatorów liturgicznych.
4.1. Kurs animatorów liturgicznych organizowany jest w diecezji, co roku, przez duszpasterstwo diecezjalne ministrantów;
4.2. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i wykładowców Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.
4.3. Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem państwowych uprawnień opiekuna kolonijnego.
5. Strojem właściwym dla animatora liturgicznego jest alba przepasana czerwonym pasem oraz krzyż akolity, lektora lub ceremoniarza – w zależności w jakim kursie uczestniczył lub jaką funkcję wcześniej pełnił.
6. Animator liturgiczny zobowiązany jest do uczestniczenia raz w roku w rekolekcjach, albo przynajmniej, w dniu skupienia animatorów.